Pashchim Champaran > Election Department
Skip Navigation Links.
Enter the employee name  
CadreDesignationNameAssets Details
CLERKCLERKSRI AMIR CHAND CHOUDHARY
CLERKCLERKSRI PANKAJ KUMAR
TEACHERASSISTANT TEACHERKUMARI TARA MISHRA
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY